Vyskúšajte si novú verziu ADC

  Kyselina zoledrónová Sandoz 4 mg/5 ml inf.konc. con inf 4 mg (liek.inj.plast.) 1x5 ml

ŠÚKL kód:1485A
ŠÚKL názov:Kyselina zoledrónová Sandoz 4 mg/5 ml infúzny koncentrát con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.)
Držiteľ:Sandoz Pharmaceuticals d.d. (SVN) | Registračné číslo: 87/0280/12-S | zobraziť všetky humánne lieky tohto držiteľa
Výrobca:Novartis Pharma AG (CHE)
Dodávatelia:SANDOZ d.d. - organizačná zložka (SVK) | zobraziť všetky humánne lieky tohto dodávateľa
Forma:CON INF - Infúzny koncentrát
 
Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lekársky predpisDo rúk lekáraParenterálneDodržiavať odstupyDojčenie
 
Popis a určenie

Liečivom je kyselina zoledrónová, ktorá patrí do skupiny látok nazývaných bisfosfonáty. Kyselina zoledrónová účinkuje tak, že sa viaže na kosť a spomaľuje prestavbu kosti. Používa sa na:

  • Predchádzanie komplikácií v kostiach, napríklad zlomenín, u dospelých pacientov s metastázami v kostiach (šírením rakoviny z prvotného miesta výskytu do kostí).
  • Zníženie množstva vápnika v krvi dospelých pacientov, keď prítomnosť nádoru spôsobí jeho prílišný vzostup. Nádory môžu zrýchliť normálnu prestavbu kostí tak, že sa zvýši uvoľňovanie vápnika z kostí. Tento stav sa označuje ako hyperkalciémia vyvolaná nádorom (TIH).
Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti:

Prevencia príhod súvisiacich so skeletom u pacientov s postihnutím kostí pri pokročilých malignitách:
Odporúčaná dávka je 4 mg kyseliny zoledrónovej každé 3 až 4 týždne. Pacientom sa má p.o. podávať aj doplnok 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D denne. Účinok liečby sa prejaví za 2-3 mesiace.

Liečba hyperkalciémie vyvolanej nádorom (TIH):
Odporúčaná dávka je jednorazová dávka 4 mg kyseliny zoledrónovej.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
O liečbe u pacientov s TIH, ktorí majú aj ťažkú poruchu funkcie obličiek, sa má uvažovať len po vyhodnotení rizík a prospešnosti liečby. Nie je potrebné upraviť dávku u pacientov s TIH s kreatinínom v sére < 400 μmol/l alebo < 4,5 mg/dl.
Pri začatí liečby u pacientov s mnohopočetným myelómom alebo metastatickými léziami kostí pri solídnych nádoroch sa má stanoviť kreatinín v sére a klírens kreatinínu (ClCr).
Liek sa neodporúča u pacientov, ktorí majú pred začatím liečby ťažké poškodenie funkcie obličiek, definované u tejto skupiny pacientov ako ClCr < 30 ml/min.
U pacientov s metastázami v kostiach, ktorí majú pred začatím liečby miernu až stredne ťažkú poruchu funkcie obličiek, definované u tejto skupiny pacientov ako ClCr 30-60 ml/min, sa odporúča úprava dávky (viď SPC).

Spôsob použitia

Liek je určený na i.v. podanie. Infúzny koncentrát sa má zriediť 0,9 % m/V roztokom chloridu sodného alebo 5 % m/V roztokom glukózy. Infúzny koncentrát, ďalej zriedený v 100 ml (viď SPC), sa má podať ako jednorazová i.v. infúzia trvajúca nie menej ako 15 minút. Po zriedení koncentrátu má byť pripravený roztok číry, bezfarebný a nemá obsahovať viditeľné častice.
Pokyny pre prípravu znížených dávok sú uvedené v SPC.
Liek sa nesmie miešať s infúznymi roztokmi obsahujúcimi vápnik alebo iné dvojmocné katióny, napríklad Ringerovým roztokom s laktátom, a má sa podať ako jednorazový i.v. roztok osobitnou infúznou súpravou.
Pacienti sa musia pred aj po podaní infúzneho roztoku trvalo dostatočne hydratovať.

Upozornenie

S liekom smie manipulovať len kvalifikovaný zdravotnícky pracovník.
Počas tehotenstva sa liek nemá používať.
V období dojčenia je liek kontraindikovaný.
U žien vo fertilnom veku je potrebné zabrániť otehotneniu.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku 1 až 17 rokov neboli stanovené.
Nežiaduce reakcie, ako sú závraty a somnolencia, môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Neotvorená injekčná liekovka nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Nariedený infúzny roztok sa má použiť okamžite, aby sa zabránilo mikrobiálnej kontaminácii.

Účinné látky
kyselina zoledrónová
Indikačná skupina
87 - Varia I
Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36
Cena a doplatok
Maximálna cena
63,79 €  (1 921,74 Sk)
Pacient
0,00 €
0,00 Sk
0,00 %
Poisťovňa
63,79 €
1 921,74 Sk
100,00 %
Vývoj cien
Indikačné obmedzenie: ÁNO
Súhlas revízneho lekára: NIE
Preskripčné obmedzenia: HEM, ONK, ORT, TRN, URK, PLM
Spôsob úhrady: I - plná >>
Upozornenie
Informácie na tomto portáli nesmú byť chápané ako náhrada odbornej zdravotnej starostlivosti. Informácie uvedené na tomto portáli majú iba informačný charakter a nesmú byť použité na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom alebo lekárnikom. Prevádzkovatelia ani garanti portálu nenesú právnu zodpovednosť za prípadné chyby týkajúce sa informácií o uvedených produktoch, prípadné chybné uvedenie náhrady produktu alebo za akúkoľvek inú chybu. Používanie a šírenie informácií na tomto portáli podlieha autorským právam.